Voorwaarden - The Project Company BVThe Project Company BV
The Project Company BV
DETACHERING

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 ALGEMEEN
1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht verstrekt.
2. Onder Opdrachtnemer wordt verstaan The Project Company BV

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot de inzet van specialisten.
2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever op een overeenkomst met Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Afwijkende voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever indien die voorwaarden door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten met Opdrachtgever.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
1. Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Opdrachtnemer verstrekt een schriftelijke opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever waarin alle specifieke zaken die betrekking hebben op de opdracht staan verwoord, zoals aard en geschatte duur van de werkzaamheden alsmede de tariefstelling en eventuele afwijkende voorwaarden. Aanvaarding vindt plaats door middel van ondertekening van de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever. Tevens is van aanvaarding sprake indien uit gedragingen van Opdrachtgever blijkt dat feitelijk uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.
2. De overeenkomst met Opdrachtgever heeft geen andere inhoud dan door Opdrachtnemer in de opdrachtbevestiging is vermeld.

Artikel 4 AANBIEDINGEN/OFFERTES
1. Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van Opdrachtnemer, waar ook gepubliceerd en hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5 DIENSTVERLENING
1. Opdrachtnemer ondersteunt Opdrachtgever door het ter beschikking stellen en inzetten van een specialist bij de uitvoering van de in de opdrachtbevestiging omschreven werkzaamheden. De geschatte periode gedurende welke de specialist wordt ingezet, dan wel de geschatte duur van de werkzaamheden wordt aangegeven in de opdrachtbevestiging.
2. Opdrachtnemer heeft de verplichting zich in te spannen dat de specialist als bedoeld in lid 1 beschikt over de deskundigheid en het vakmanschap die in gebruikelijke omstandigheden door Opdrachtgever voor de uitvoering van de werkzaamheden mogen worden verwacht.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een specialist buiten Nederland te werk te stellen zonder daarin uitdrukkelijk Opdrachtnemer te kennen en zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor te hebben verkregen. Voor het verkrijgen van toestemming dient aan Opdrachtnemer in elk geval opgave te worden gedaan van het land, plaats, de aard van de werkzaamheden en de geschatte duur van het verblijf in het buitenland.
4. Indien hiertoe aanleiding bestaat, is het Opdrachtnemer toegestaan een andere specialist in te zetten dan diegene die de overeengekomen werkzaamheden uitvoert of zal uitvoeren.
5. Opdrachtgever mag de uit de overeenkomst met Opdrachtnemer voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder uitdrukkelijke toestemming noch geheel, noch gedeeltelijk aan een derde of derden overdragen.

Artikel 6 AANSPRAKELIJKHEID
1. Opdrachtnemer pleegt jegens Opdrachtgever eerst wanprestatie, indien een door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde specialist bij de uitvoering van de opdracht toerekenbaar tekortschiet op een wijze, die een goed, met normale vakkennis uitgerust en zorgvuldig handelende specialist in het betreffende vakgebied had kunnen en moeten vermijden en nadat Opdrachtnemer door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en Opdrachtnemer aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.
2. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en in geval van onrechtmatige daad, is beperkt tot het totaal van de op grond van de daarop betrekking hebbende overeenkomst aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen exclusief B.T.W. zulks met een maximum van € 500.000.
3. Zowel bij toerekenbare tekortkoming als bij onrechtmatige daad wordt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere schade dan directe schade waaronder indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade etc. uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden wegens een fout van de bij de werkzaamheden betrokken specialist. Indien Opdrachtnemer, ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en Opdrachtnemer in dat geval schade heeft moeten betalen, heeft Opdrachtnemer voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres.
5. Het in lid 2 genoemde maximum bedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
6. Voorwaarde voor het recht op eventuele schadevergoeding is dat de Opdrachtgever binnen een bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij Opdrachtnemer ter zake heeft geprotesteerd. De aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar na constatering van de tekortkoming, doch uiterlijk een jaar nadat de in de opdrachtbevestiging genoemde opdracht is geëindigd.

Artikel 7 TARIEVEN
1. De door de specialist uit te voeren werkzaamheden zullen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden vergoed op basis van het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren.
2. Het uurtarief is vermeld in de opdrachtbevestiging. Het tarief geldt uitsluitend voor de in de opdrachtbevestiging genoemde specialist.
3. Het in de opdrachtbevestiging genoemde tarief geldt voor het kalenderjaar waarin de opdracht conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden is aanvaard. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van (semi)overheidsmaatregelen zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van die wijziging(en). Prijsstijgingen die het gevolg zijn van de loonkostenontwikkeling bij Opdrachtnemer zullen jaarlijks per 1 januari worden doorberekend.
4. Indien dit in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vermeld is, is Opdrachtnemer gerechtigd naast het tarief voor de bestede uren ook andere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat de door Opdrachtnemer aan de specialist te betalen vergoeding voor woon-werkverkeer en zakelijk verkeer met eigen vervoermiddel aan Opdrachtgever wordt doorberekend. De aldus door Opdrachtnemer aan de specialist te betalen vergoeding, tot maximaal € 0,18 per kilometer, wordt voor 100% doorberekend aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer, op verzoek van Opdrachtgever, meer dan € 0,18 per kilometer aan de specialist vergoedt, zal Opdrachtnemer, voor het gedeelte van de vergoeding dat boven € 0,18 per kilometer ligt, 125% aan de Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 8 OVERUREN
1. Onder overuren wordt verstaan de uren die worden gewerkt boven de in de opdrachtbevestiging genoemde door de specialist te werken uren per dag. Indien in de opdrachtbevestiging niet het aantal te werken uren per dag is genoemd, wordt dit aantal vastgesteld op acht (8). Overuren zijn tevens elk op verzoek van Opdrachtgever gewerkt uur op zaterdagen, zondagen en feestdagen.
2. Overuren zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van de volgende tariefopbouw:
Het eerste overuur per dag: 100% van het basisuurtarief
In geval van meer dan een overuur per dag:
• het tweede uur en volgende 125% van het basisuurtarief
Uren gewerkt op zaterdagen: 150% van het basisuurtarief
Uren gewerkt op zon- en feestdagen: 200% van het basisuurtarief
In geval afgeweken wordt van het overuurpercentage, genoemd in art. 8 lid 2, zal het afwijkende percentage gelijk dienen te zijn aan het aan de specialist te betalen overuurpercentage.

Artikel 9 FACTURATIE
1. De facturen worden maandelijks achteraf aan Opdrachtgever toegestuurd.
2. Bezwaren tegen de juistheid van de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Opdrachtnemer te zijn ingediend bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn rechten verloren.
3. Indien Opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist, is hij niettemingehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking.

Artikel 10 BETALING
1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking van het verschuldigde op de bankrekening van Opdrachtnemer. Betaling van het verschuldigde aan een ander dan Opdrachtnemer geldt niet als bevrijdende betaling.
2. Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel indien Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke, zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar, terwijl Opdrachtnemer tevens aanspraak heeft op vergoeding van een vertragingsrente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
3. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke op de invordering vallende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 150.
4. Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door Opdrachtgever in mindering op de in de hoofdsom openstaande vorderingen.
5. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Opdrachtnemer nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

Artikel 11 BESCHERMING TEGEN GEVAREN
1. Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek (bescherming tegen gevaren) onverkort in acht nemen met betrekking tot de specialist die betrokken is bij de werkzaamheden. Opdrachtgever is jegens de specialist in dat kader volledig aansprakelijk. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer uitdrukkelijk voor iedere aanspraak van de betreffende specialist.
2. Indien Opdrachtnemer, ondanks het gestelde in lid 1 van dit artikel, door een specialist aansprakelijk wordt gesteld en Opdrachtnemer in dat kader schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft Opdrachtnemer voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten opOpdrachtgever recht van regres.

Artikel 12 GEHEIMHOUDING
1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding jegens derden van vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever die verkregen is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Deze verplichting geldt ook voor de specialist die betrokken is bij de werkzaamheden.
2. Onder vertrouwelijke informatie wordt in elk geval verstaan alle informatie die door Opdrachtgever als zodanig is aangeduid.
3. De specialist zal zich conformeren aan de (beveiligings) regels van Opdrachtgever mits deze aan Opdrachtnemer en de specialist tijdig bekend zijn gemaakt.
4. Opdrachtnemer zal alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever.
5. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in enige juridische procedure, waarbij deze informatie van belang kan zijn.

Artikel 13 AFDRACHT SOCIALE PREMIES EN BELASTINGEN
1. Opdrachtnemer staat jegens Opdrachtgever in voor de naleving van de sociale verzekeringswetten en belastingwetten ten aanzien van de specialist die betrokken is (geweest) bij de werkzaamheden. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen en/of naheffingen van sociale lasten en/of belastingen met betrekking tot de specialist die betrokken is (geweest) bij de werkzaamheden, zoals genoemd in de opdrachtbevestiging.
2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer schriftelijk bewijs verstrekken van de afdracht van belastingen en sociale premies ten aanzien van de specialist van Opdrachtnemer die op grond van de opdrachtbevestiging bij Opdrachtgever is ingezet.

Artikel 14 MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER
1. In geval een specialist van Opdrachtnemer op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, zal Opdrachtgever de specialist in staat stellen de werkzaamheden naar behoren te verrichten en de medewerker kostenloos voorzien van adequate werkruimte en faciliteiten “conform de wetgeving inzake arbeidsomstandigheden” die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 15 EIGENDOM
1. Alle documenten door Opdrachtgever verstrekt aan de specialist in het kader van de werkzaamheden, zijn en blijven volledig eigendom van Opdrachtgever.

Artikel 16 OVERNAME SPECIALISTEN
1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in de opdrachtbevestiging genoemde specialist in dienstverband danwel via derden, werkzaamheden voor zich te laten verrichten.
2. Het in lid 1 genoemde verbod geldt gedurende de looptijd van de opdracht alsmede gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging van de opdracht.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien Opdrachtgever voorafgaand schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer heeft verkregen waarbij van de leden 1 en 2 wordt afgeweken. Aan deze toestemming kunnen door Opdrachtnemer voorwaarden worden verbonden, welke schriftelijk ter accordering aan Opdrachtgever zullen worden voorgelegd.
4. Bij overtreding van één van de bepalingen van dit artikel verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 20.000.

Artikel 17 BEËINDIGING OVEREENKOMST
1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben het recht de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, bij schriftelijke verklaring te beëindigen
a indien de wederpartij, na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, in verzuim blijft;
b indien aan Opdrachtnemer of Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling is verleend;
c wanneer Opdrachtnemer of Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
d indien er omstandigheden van gewichtige aard zijn, waarbij van partijen, of van één der partijen niet kan worden gevergd de overeenkomst tot de einddatum voort te zetten.
3. Het eindigen van de overeenkomst om welke reden dan ook, ontslaat partijen niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

Artikel 18 TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN
1. Op elke opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
2. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst met betrekking tot de inzet van specialisten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Amsterdam of, zulks ter keuze van Opdrachtnemer, aan de bevoegde Rechter in de woonplaats van Opdrachtgever.